SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Empire Dance Camp 2020 urejajo navedeni splošni pogoji poslovanja (nazadnje posodobljeni dne 20.04.2020), kot sledi: 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

1. Empire dance camp (v nadaljevanju: plesni tabor) organizira Plesno društvo Empire, Medvoška cesta 16, 1215 Medvode (v nadaljevanju: organizator). Blagovna znamka Empire dance camp je zaščitena blagovna znamka. Vsakršno nedovoljeno reproduciranje in ali uporaba znamke je strogo prepovedana. 
2. Organizator bo udeležencem plesnega tabora ponudil prilagojene plesne delavnice za otroke do 17. leta starosti.
3. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli sprememeni program, urnik, seznam ućiteljev in lokacijo plesnega tabora.
4. Plesni tabor je organiziran izključno za otroke od 8. do 17. leta starosti. 

 

PRIJAVA UDELEŽBE

5. Prijava udeležbe poteka zgolj preko uradnega spletnega obrazca. Za udeležbo na plesnem taboru mora prijavitelj udeleženca izpolniti vse zahtevane obrazce in izvesti vsa plačila skladno s plačilnimi pogoji navedenimi v splošnih pogojih poslovanja najkasneje vendar najkasneje do 03.08.2020. 

6. Veljavna prijava udeležbe pomeni pravno zavezujočo potrditev udeležbe in zavezuje k polnemu plačilu cene izbranega paketa skladno s spodaj navedenimi pogoji plačila. 
7. Plačilo akontacije ne velja kot veljavna prijava na plesni tabor. Plačilo akontacije in drugega (2.) obroka plačila na velja kot veljavna prijava na plesni tabor. Prijava na plesni tabor je veljavna zgolj ob pravočasnem in polnem plačilu izbranega paketa tj. v celotni znesek paketa. Če prijavitelj ne plača akontacije za prijavo v roku petih (5) dni po dnevu oddane prijava takšna prijava ni veljavna prijava in prijavljen udeleženec se ne more udeležiti plesnega tabora.
8. Organizator ne dovoljuje udeležbe na plesnem taboru ali posamezni aktivnosti organizirani v sklopu plesnega tabora, v kolikor udeleženec ni izpolnil pogojev prijave in, ali udeležbe iz splošnih pogojev poslovanja in, ali ni pravilno opravil registracije na kraju samem ob predhodnem dogovoru.
9. Potrjena udeležba je pogojena s številom prostih mest, zato organizator ne odgovarja za stroške prijave udeležbe, morebitne potne stroške, stroške nastanitve ali kakršne koli druge stroške, ki bi lahko nastali prijavitelju zaradi izgubljenega prostega mesta in, ali neudeležbe na plesnem taboru. 

 

POGOJI PLAČILA

10. Plačilo akontacije za prijavo udeležbe v znesku 80,00 EUR je obvezen del postopka prijave udeležbe na plesni tabor. Plačilo akontacije za prijavo se prijavitelju ne povrne v primeru neudeležbe ali neplačila celotnega zneska za prijavo udeležbe na plesnem taboru.

 

Rok plačila je odvisen od datuma oddane prijave in izbranega načina plačila.

Vsak prijavljeni udeleženec bo prejel končno potrditev prijave udeležbe šele po polnem plačilu za prijavo udeležbe. 


11. Udeleženec lahko izbira med enkratnim plačilom za “Early bird paket” ali “Standard paket” in obročnim plačilom na tri obroke za “Early bird paket” ali “Standard paket”. Paket House Arrest (paket brez koriščenja namestitve) se poravna v enkratnem plačilu. Plesni tabor občasno organizira in omogoči tudi posebne promocijske pakete, za katere veljajo posebna pravila plačila.

“Early bird paket” za ceno 250,00 EUR vsebuje:

  • Plačilo nastanitve in polnega penziona v Dijaškem domu Ajdovščina od 23.08. do 28.08.2020

  • Plačilo vseh delavnic in aktivnosti organiziranih v sklopu plesnega tabora

  • Plačilo turistične takse

"Standard paket" za ceno 320,00 EUR vsebuje:

  • Plačilo nastanitve in polnega penziona v Dijaškem domu Ajdovščina od 23.08. do 28.08.2019

  • Plačilo vseh delavnic in aktivnosti organiziranih v sklopu plesnega tabora

  • Plačilo turistične takse

 

Prosimo natančno preberite način plačila vsakega izbranega paketa.

 

OBROČNA PLAČILA so možna zgolj ob prijavi udeležbe na plesni tabor do 31.06.2020:
Ob izbiri obročnega plačila je prijavitelj udeleženca zavezan plačati akontacijo za prijavo udeležbe v znesku 80,00 EUR, ki se šteje kot prvi obrok plačila izbranega paketa. Preostanek plačila je prijavitelj zavezan plačati skladno s pogoji obročnega plačila pri čemer prijavitelj po plačani akontaciji naslednja dva obroka poravna 28. dne v mesecu vsak naslednji mesec. Za primer: Prijavitelj za prijavo oddano 15.11.2019 plača akontacijo 20.11.2019 in naslednja dva (2) obroka preko bančnega nakazila vsak naslednji mesec do 28. dne v mesecu tj. 28.12.2019 in 28.01.2020. Prijavitelj sam nosi stroške plačila, ki lahko nastanejo ob izvršeni transakciji. Po izvršenem plačilu bo prijavitelj prejel končno potrditev veljavne prijave udeležbe na plesni tabor. 

Prijava oddana do 31.06.2020 pri kateri je izbran obročni način plačila se poravna na način: plačilo akontacije v petih (5) dneh od oddane prijave, plačilo drugega obroka, ki zapade v plačilo 28.07.2020 in plačilo tretjega obroka, ki zapade v plačilo 15.08.2020. Obročno plačilo za prijave oddane do 31.06.2020 velja kot izjema glede zadnjega roka plačila navedenega pri prijavah do 31.05.2020 t.j. 03.08.2020.

 

Obročno plačilo za “Early bird paket” se obračuna s plačilom akontacije za prijavo udeležbe v znesku 80,00 EUR ob postopku prijave in v dveh (2) dodatnih obrokih, po zgoraj navedenih pogojih. Znesek posameznega obroka znaša 85,00 EUR. Prijavitelj vsak posamezen obrok plača pravočasno na spodaj navedeni račun organizatorja.

Obročno plačilo za “Standard paket” se obračuna s plačilom akontacije za prijavo udeležbe v znesku 80,00 EUR ob postopku prijave in v dveh (2) dodatnih obrokih, po zgoraj navedenih pogojih. Znesek posameznega obroka znaša 120,00 EUR. Prijavitelj vsak posamezen obrok plača pravočasno na spodaj navedeni račun organizatorja.

ENKRATNA PLAČILA (preko bančnega nakazila): ne pomenijo samodejno veljavne prijave udeležbe na plesni tabor.

Prijavitelj ne glede na izbor enkratnega plačila plača akontacijo za prijavo v znesku 80,00 EUR v petih (5) dneh po oddaji prijave udeležbe na račun organizatorja.

 

Polno plačilo za prijavo udeležbe na plesnem taboru oddano do 31.03.2020 je v primeru enkratnega plačilo potrebno izvršiti do najkasneje 28.05.2020.

Polno plačilo za prijavo udeležbe na plesnem taboru oddano od 01.04.2020 dalje je v primeru enkratnega plačila potrebno izvršiti do najkasneje 28.07.2020.

Zadnji datum za polno plačilo je 03.08.2020, ki ga po predhodnem dogovoru odobri organizator z izrecno izjavo.

Prijavitelj ne plača akontacije za prijavo če v petih (5) dneh po oddani prijavi v enkratnem znesku plača polno ceno izbranega paketa.

Prijavitelj sam nosi stroške plačila, ki lahko nastanejo ob izvršeni transakciji. Po izvršenem plačilu bo prijavitelj prejel potrditev veljavne prijave udeležbe na plesni tabor. 

 

Enkratno plačilo za "Early bird paket" pomeni: plačilo akontacije v znesku 80,00 EUR v petih (5) dneh po prijavi udeležbe in plačilo razlike v znesku 170,00 EUR do 28.05.2020 ali 28.07.2020 oziroma do najkasneje 03.08.2020. 

Enkratno plačilo za "Standard paket" pomeni: plačilo akontacije v znesku 80,00 EUR v petih (5) dneh po prijavi udeležbe in plačilo razlike v znesku 240,00 EUR do 28.05.2020 ali 28.07.2020 do najkasneje 03.08.2020. 

Enkratno plačilo za "House Arrest paket" pomeni: plačilo akontacije v znesku 80,00 EUR v  v petih (5) dneh po prijavi udeležbe in plačilo razlike v znesku 1000,00 EUR do 28.05.2020 ali 28.07.2020 oziroma do najkasneje 03.08.2020. 


12. Bančna nakazila se nakažejo na spodaj navedeni račun, kot sledi: 

INFORMACIJE O RAČUNU:

 

Plesno društvo Empire

Medvoška cesta 16

1215 Medvode

SI56 0201 3026 3050 142

LJBASI2X

Pri bančnem nakazilu akontacije je v polje "namen plačila" obvezno vnesti naslednje podatke: Ime in Priimek udeleženca, "Akontacija", “EDC”. Vse stroške transakcije nosi plačnik. 

Pri bančnem nakazilu obročne plačila drugega (2.) in tretjega (3.) obroka je v polje "namen plačila" obvezno vnesti naslednje podatke: Ime in Priimek udeleženca, "2. obrok/3.obrok", “EDC”. Vse stroške transakcije nosi plačnik. 


13. Organizator si pridržuje pravico do zadržanja plačanih sredstev s strani prijavitelja na način in v višini določen v splošnih pogojih, če prijavitelj ne spoštuje rokov in načina plačila za prijavo. V primeru vračil že plačanih zneskov zaradi pravočasne odpovedi udeležbe s strani prijavitelja se zneski že plačani zneski skladno s predmetnimi splošnimi pogoji povrnejo v roku 90 dni od potrditve prejema odjave s strani organizatorja.

POSEBNE PONUDBE, EARLY BIRD PAKET, AKCIJSKA CENA S PROMOCIJSKO KODO

14. Če plačila niso bila izvršena v rokih in pod pogoji določenimi v navedenih splošnih pogojih, posebna ponudba, “Early bird paket” in akcijska cena s promocijsko kodo ne veljajo.
15. Vsaka promocijska koda je veljavna zgolj za določen čas. Organizator si pridržuje pravico,  da kadarkoli prekliče promocijsko kodo ali jo spremeni. Promocijske kode ni mogoče uporabiti za že izvršena plačila. “Early bird paket” je izključen iz uporabe promocijske kode. Za pravilno delovanje promocijske kode mora biti slednja vnešena pred prijavo udeležbe. 

 

ODPOVED PLESNEGA TABORA S STRANI ORGANIZATORJA

16. V primeru odpovedi plesnega tabora s strani organizatorja, bodo vsa plačila prijavitelju povrnjena preko bančnega nakazila.
17. Organizator ne odgovarja za zamudo ali nezmožnost izvedbe plesnega tabora zaradi izrednih okoliščin kot so, vendar ne omejeno na: višjo silo, splošno stavko, naravno nesrečo, vojno, požar, poplavo, itd.  V tem primeru organizator ni zavezan povrniti izvršenih plačil s strani prijavitelja. 

 

** KLAVZULA COVID-19 (v veljavi od 20.04.2020)

17a. V primeru odpovedi Empire Dance Camp 2020 s strani organizatorja, glede prijave in že opravljenih plačil za izbrane pakete ne glede na določbe 16. in 17. člena splošnih pogojev veljajo naslednje določbe.

 

Organizator dogodek lahko odpove v primeru, da je to zavezan storiti v skladu s sprejetimi izrednimi ukrepi, katerih namen je preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

V primeru odpovedi dogodka, bo organizator poskrbel za izvedbo dogodka v drugem terminu, in sicer v letu 2020 ali 2021.

Zgolj v primeru odpovedi dogodka s strani organizatorja, se vsem že prijavljenim udeležencem, ki so plačali akontacijo za prijavo in znesek kateregakoli drugega obroka ali celotnega zneska izbranega paketa pred uveljavitvijo predmetne klavzule in vsem udeležencem, ki se prijavijo od dne uveljavitve predmetne klavzule, prizna prenos prijave na dogodek, ki se bo izvedel v drugem terminu. Prenos prijave pomeni, da se vsa že opravljena plačila upoštevajo pri prijavi na dogodek v novem terminu.

Na izrecno zahtevo prijavitelja, ki je posledica odpovedi dogodka s strani organizatorja, organizator prijavitelju povrne vse že plačane zneske (z izjemo akontacije) najkasneje v roku 120 dni od dneva vložene zahteve.

Vse zahteve se vlagajo elektronsko na elektronski poštni naslov: info@empiredancecamp.com

V primeru, da dogodek ni odpovedan s strani organizatorja in se izvede v predvidenem terminu, prenosa prijave ali zahtevka za povrnitev plačila že plačanih obveznosti, organizator ni dolžan sprejeti in upoštevati.


18. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa, seznama učiteljev, urnika in lokacije brez, da bi to pomenilo obveznost povrnitev izvršenih plačil s strani prijavitelja. 

 

ODPOVED UDELEŽBE S STRANI PRIJAVITELJA

19. Vse odpovedi udeležbe so brezplačne v kolikor prijavitelj organizatorju odpoved sporoči pisno na naslov organizatorja ali preko elektronske pošte v roku petih dni (5) po veljavni prijavi udeležbe. 
20. V primeru odpovedi udeležbe po petih dneh (5) od prijave udeležbe si organizator pridržuje pravico do zadržanja zneska plačane akontacije za prijavo. Preostanek izvršenega plačila organizator prizna kot del plačila za prijavo udeležbe na plesni tabor 2021. 
21. Odpoved udeležbe in plačani zneski za prijavo udeležbe se povrnejo zgolj v primeru izkaza veljavnega zdravniškega potrdila do 31.07.2020, pri čemer organizator zadrži plačilo akontacije za prijavo v znesku 80,00 EUR. 
22. V primeru odpovedi po 31.07.2020 organizator ni dolžan povrniti prejetega plačila.
23. Organizator ne odgovarja za povrnitev plačila prijave v primeru zdravstvenih težav udeleženca, ki se lahko pojavijo tekom poteka plesnega tabora. 

PRAVNA ODGOVORNOST

24. Udeležence organizator poziva k pravočasni sklenitvi potrebnih zavarovanj (zdravstveno zavarovanje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje). 

35. Udeleženci z obstoječo telesno ali duševno poškodbo in/ali udeleženci z obstoječimi zdravstvenimi težavami se udeležijo plesnega tabora na lastno odgovornost. Udeleženci z navedenimi obstoječimi telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami morajo o obstoju navedenega pravočasno sporočiti organizatorju. Navedeno vključuje posebne dietne programe in alergije na posamezno hrano.
26. Glede na naravo plesnega tabora je organizator izključen odgovornosti, ki bi lahko nastala za škodo zaradi poškodbe, bolezni ali uničenja premoženja udeleženca med potekom plesnega tabora.
27. Organizator ni odgovoren za pogrešano, poškodovano ali odtujeno osebno premoženje udeležencev, kar vključuje vendar ni omejeno na mobilne telefone, tablice, prenosne računalnike, zvočnike, slušalke, denarnice, osebne dokumente, oblačila in obutev, itd.
Dolžnost sodelovanja:
28. Udeleženci morajo izkazovati sprejemljiv standard obnašanja sicer si organizator pridržuje pravico, da udeleženca izključi iz plesnega tabora na način, da o tem obvesti zakonitega skrbnika udeleženca, ki je dolžan udeleženca trajno odstraniti iz prizorišča plesnega tabora. Organizator si v tem primeru pridržuje pravico zadržanja plačanih sredstev za prijavo udeležbe. 
29. Od vsakega udeleženca se pričakuje sprejem osnovnih pravil obnašanja, ki bodo objavljena na plesnem taboru in s katerimi jih bo seznanil organizator ob pričetku plesnega tabora.
30. Uživanje alkohola ali prepovedanih substanc je strogo prepovedano in kaznovano z brezpogojno trajno odstranitvijo udeleženca iz prizorišča plesnega tabora. Organizator si pridržuje pravico zadržanja plačanih sredstev za prijavo udeležbe. 

OBVEZNOSTI UDELEŽENCA 

31. Udeleženec plesnega tabora je zavezan:
• ob registraciji na plesnem taboru (“check in”) posedovati veljaven osebni dokument in v namen izkaza istovetnosti pokazati osebju organizatorja.
• na plesnem taboru izkazovati veljavno udeležbo na način, da nosi “EDC zapestnico”. Kršitev nošenja ali nedovoljen prenos zapestnice na neprijavljeno osebo je kaznovan s trajno izključitvijo iz prizorišča plesnega tabora.
• prihod na plesni tabor v nedeljo 22.08.2020 do 11:00 ure in odhod dne 27.08.2020 do 18:00 ure. 

• imeti urejeno zdravstveno zavarovanje in posedovati veljavno zdravstveno kartico

• pravočasno sporočiti glede posebnih zdravstvenih težav in motenj v prehrani ali posebne prehrambene diete.


POLITIKA ZASEBNOSTI (poglej več)
32. Organizator jemlje varnost vaših osebnih podatkov resno in je zavezan z njimi ravnati v skladu z Zakonom o osebnih podatkih. Organizator ne bo razkril osebnih podatkov prijavitelja in udeležneca tretjim osebam. Organizator si pridržuje pravico uporabe osebnih podatkov za namen oglaševanja plesnega tabora. 
33. Organizator, osebje in trenerji si pridržujejo pravico do zvočnega in slikovnega snemanja poteka celotnega plesnega tabora, posameznih delavnic in dogodkov v sklopu plesnega tabora. Vsi zvočni in slikovni posnetki nastali v sklopu plesnega tabora so izključna last organizatorja in jih lahko uporabi kadarkoli za namen oglaševanja. 

SPREJEM SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

34. S prijavo udeležbe prijavitelj in udeleženec sprejemata navedeni splošne pogoje poslovanja.

©2020 by Empire Dance Camp.