top of page

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Empire Dance Camp urejajo navedeni splošni pogoji poslovanja (nazadnje posodobljeni dne 03.04.2024).

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Eutropia d.o.o. in prijavitelj, ki prijavlja udeleženca na Empire Dance Camp. Z določili splošnih pogojev se prijavitelj lahko seznani na spletni strani www.empiredancecamp.com, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Ti splošni pogoji ne veljajo za sklenitev dodatnega zavarovanja za primer odpovedi udeležbe s strani prijavitelja, kjer Eutropia, kreativne rešitve, d.o.o. nastopa kot posrednik. V tem primeru veljajo splošni pogoji zavarovalnice.

 

1. SPLOŠNE INFORMACIJE

Empire Dance Camp (v nadaljevanju: plesni tabor) podjetje Eutropia, kreativne rešitve, d.o.o. (v nadaljevanju: organizator), Koroška cesta 4, 4000 Kranj.

 

Blagovna znamka Empire Dance Camp je zaščitena blagovna znamka. Vsakršno nedovoljeno reproduciranje in ali uporaba znamke je strogo prepovedana. 
 

Organizator bo udeležencem plesnega tabora ponudil prilagojene plesne delavnice za otroke do 17. leta starosti in plesne delavnice za odrasle.
 

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli sprememeni program, urnik, seznam učiteljev in lokacijo plesnega tabora.
 

Plesni tabor je organiziran izključno za otroke od 8. do 17. leta starosti oziroma za otroke, ki v času tabora niso dopolnili 18. let. 

 

2. PRIJAVA UDELEŽBE IN POGODBA

Prijavitelj je vsaka oseba, ki opravlja veljavno rezervacijo ali nakup izbranega paketa. Udeleženec je vsaka oseba, ki se bo na podlagi plačila celotnega zneska izbranega paketa udeležila plesnega tabora. Prijava udeležbe poteka zgolj preko uradnega spletnega obrazca.

 

Program v posameznem paketu velja kot ponudba. Na osnovi ponudbe prijavitelj prijavi udeleženca preko uradnega spletnega obrazca. Ob prijavi prijavitelj na svoj elektronski naslov prejme dokument Empire Dance Camp, v katerem so razvidni vsi podatki o izbranem paketu in dodatnih storitvah, kot tudi program plačil in morebitni ostali dogovori. Za udeležbo na plesnem taboru mora prijavitelj izpolniti vse zahtevane obrazce in izvesti vsa plačila skladno s plačilnimi pogoji navedenimi v prejetem dokumentu oziroma splošnih pogojih poslovanja. V primeru, da prijavitelj ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma pravne posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
 

Izpolnjen in oddan spletni obrazec pomeni rezervacijo izbranega paketa. Rezervacija izbranega paketa pomeni pravno zavezujoč sprejem ponudbe  in zavezuje k polnemu plačilu cene izbranega paketa skladno s spodaj navedenimi pogoji plačila. Rezervacija izbranega paketa prijavitelja zavezuje k plačilu akontacije za prijavo v roku 5 dni po oddaji prijave. V primeru, da prijavitelj v roku 5 dni po prijavi ne plača akontacije za prijavo, organizator rezervacijo paketa odpove in o tem pisno ali na drug primeren način obvesti prijavitelja. Za dan plačila se šteje, ko prijavitelj izvrši plačilo oziroma ko organizator plačilo prejem na svoj transakcijski račun. Udeležba na plesnem taboru je dovoljena zgolj ob pravočasnem in polnem plačilu izbranega paketa tj. celotni znesek izbranega paketa. 
 

Organizator ne dovoljuje udeležbe na plesnem taboru ali posamezni aktivnosti organizirani v sklopu plesnega tabora, v kolikor udeleženec ni izpolnil pogojev prijave in, ali udeležbe iz splošnih pogojev poslovanja in, ali ni pravilno opravil registracije na kraju samem ob predhodnem dogovoru.
 

Potrjena udeležba je pogojena s številom prostih mest, zato organizator ne odgovarja za stroške prijave udeležbe, morebitne potne stroške, stroške nastanitve ali kakršne koli druge stroške, ki bi lahko nastali prijavitelju zaradi izgubljenega prostega mesta in, ali neudeležbe na plesnem taboru. 

 

3. POGOJI PLAČILA IN CENE

Cene izbranega paketa so določene v ponudbi in programu ter veljajo od dneva objave programa do spremembe. V ceno so vštete storitve, ki so naveden v programu izbranega paketa. Za prijavitelja je veljavna cena na dan sklenitve pogodbe (prijave oziroma oddaje rezervacije). 

 

Plačilo akontacije za potrditev rezervacije udeležbe na plesnem taboru v znesku 100,00 EUR EUR je obvezen del postopka prijave udeležbe na plesni tabor. Plačilo akontacije za prijavo se prijavitelju ne povrne v primeru odpovedi udeležbe po 5 dneh šteto od dneva plačila akontacije. 

 

Rok plačila za preostali znesek izbranega paketa je odvisen od datuma oddane prijave in izbranega načina plačila, pri čemer je absolutni zadnji rok za plačilo 15 dni pred začetkom plesnega tabora.

Po prejemu polnega plačila za izbrani paket prijavitelj prejme potrditev veljavne prijave udeležbe na plesnem taboru.

 

4. OBROČNA PLAČILA

 

Obročna plačila so možna zgolj ob prijavi udeležbe na plesni tabor do 31.05. v koledarskem letu.


Ob izbiri obročnega plačila je prijavitelj udeleženca zavezan plačati akontacijo za rezervacijo izbranega paketa v znesku 100,00 EUR, ki se šteje kot prvi obrok plačila izbranega paketa. Preostanek plačila je prijavitelj zavezan plačati skladno s pogoji obročnega plačila navedenimi v prejetem dokumentu po oddani prijavi udeležbe, pri čemer prijavitelj po plačani akontaciji naslednja dva obroka poravna do najkasneje 28. dne v mesecu, vsak naslednji mesec.

 

Za primer: Prijavitelj za prijavo oddano 15.11., plača akontacijo 20.11. in naslednja dva (2) obroka preko bančnega nakazila vsak naslednji mesec do 28. dne v mesecu tj. 28.12. in 28.01. Prijavitelj sam nosi stroške plačila, ki lahko nastanejo ob izvršeni transakciji. Po izvršenem plačilu bo prijavitelj prejel končno potrditev veljavne prijave udeležbe na plesni tabor. 

Prijava oddana do 31.05. v koledarskem letu, pri kateri je izbran obročni način plačila se poravna na način: plačilo akontacije v petih (5) dneh od oddane prijave, plačilo drugega obroka, ki zapade v plačilo 28.06. v koledarskem letu in plačilo tretjega obroka, ki zapade v plačilo 28.07. v koledarskem letu. 

5. ENKRATNA PLAČILA

Prijavitelj je ne glede na izbor enkratnega plačila zavezan k plačilu akontacije za rezervacijo izbranega paketa v znesku 100,00 EUR v petih (5) dneh po oddaji prijave udeležbe oziroma rezervacije.

 

Polno plačilo za prijavo udeležbe na plesnem taboru je v primeru enkratnega plačilo potrebno izvršiti do najkasneje zadnjega dne v naslednjem mesecu po plačilu akontacije.

Aboslutni zadnji rok za polno plačilo izbranega paketa je mogoče izvršiti do najkasneje 15 dni pred začetkom plesnega tabora. 

Prijavitelj sam nosi stroške plačila, ki lahko nastanejo ob izvršeni transakciji. Po izvršenem plačilu bo prijavitelj prejel potrditev veljavne prijave udeležbe na plesni tabor. 


6. INFORMACIJE O RAČUNU

 

Plačila UPN se izvršijo na spodaj navedeni račun, kot sledi: 

 

Plesno društvo Spice

Koroška cesta 4

4000 Kranj

SI56 6100 0002 4607 889

HDELSI22

7. POSEBNE PONUDBE, EARLY BIRD PAKET, AKCIJSKA CENA, PRIJAVA SKUPIN

 

Če plačila niso bila izvršena v rokih in pod pogoji določenimi v navedenih splošnih pogojih, posebna ponudba, “Early Bird paket” in akcijska cena s promocijsko kodo ne veljajo.Vsaka promocijska koda je veljavna zgolj za določen čas in velja zgolj ob nakupu Standard paketa. Organizator si pridržuje pravico,  da kadarkoli prekliče promocijsko kodo ali jo spremeni. Promocijske kode ni mogoče uporabiti za že izvršena plačila. “Early Bird paket” je izključen iz uporabe promocijske kode. Za pravilno delovanje promocijske kode mora biti slednja vnešena pred prijavo udeležbe. 

Vse posebne ponudbe, kot so vendar ne omejeno na popuste, akcije, razprodaje paketov se obračunajo od cene Standard paketa.

Early Bird paket vsebuje storitve vključene v exclusive paket, če gre za mladino in master class experience, če gre za odrasle. Polno plačilo paketa je potrebno izvršiti v roku 5 dni od oddaje prijave.

Prijava v skupini omogoča priznanje posebnega popusta, in sicer:

6 oseb - 6% popust na ceno Standard paketa

7 oseb - 7% popust na ceno Standard paketa

8 oseb - 8% popust na ceno Standard paketa

...

15 oseb - 15% popust na ceno Standard paketa.

Prijavitelji so dolžni pred prijavo skupine na organizatorjev elektronski naslov (info@empiredancecamp.com) posredovati seznam oseb v skupini. Minimalno število oseb v skupini je 6 in največ 15 oseb. Organizator ima pravico osebam iz seznama zavrniti prijavo, če so že na seznamu prijavljenih oseb, ki ga vodi organizator in smiselno iz drugih razlogov navedenih v 12. in 13. točki splošnih pogojev.

V primeru rezervacije v skupini morajo prijavitelji oseb s seznama, ki so ga predhodno poslali organizatorju, rezervacijo paketov za vse osebe v skupini opraviti na isti dan oziroma v roku 24 ur. od prve oddane prijave. V zvezi z oddajo rezervacije veljajo določbe o obvezni akontaciji za rezervacijo.

 

V primeru odpovedi posamezne rezervacije iz razlogov, ki niso na strani organizatorja, se temu sorazmerno zmanjša obračunan popust na pakete ostalih prijaviteljev, ne glede na izbran način plačila, in sicer ob zadnji položnici. V primeru, da se število prijavljenih oseb iz seznama iz prvega odstavka zaradi odpovedi iz prejšnjega odstavka zmanjša na 5  oseb ali manj, si organizator pridržuje pravico do zaračunanja polne cene izbranega paketa vsem ostalim prijaviteljem, upoštevajoč že plačane zneske. V primeru odpovedi veljajo splošne določbe o odpovedi rezervacije s strani prijavitelja in odpovedi s strani organizatorja.

 

8. ODPOVED PLESNEGA TABORA S STRANI ORGANIZATORJA


Organizator ne odgovarja za zamudo ali nezmožnost izvedbe plesnega tabora zaradi izrednih okoliščin kot so, vendar ne omejeno na: višjo silo, splošno stavko, naravno nesrečo, vojno, požar, poplavo, itd. V tem primeru organizator ni zavezan povrniti izvršenih plačil s strani prijavitelja. V primeru odpovedi plesnega tabora s strani organizatorja iz drugih razlogov, ki ne predstavljajo višje sile, bodo vsa plačila prijavitelju povrnjena preko bančnega nakazila.

 

9. ODPOVED PLESNEGA TABORA ZARADI IZREDNIH UKREPOV POVEZANIH Z EPIDEMIJO COVID-19

Organizator dogodek lahko odpove v primeru, da je to zavezan storiti v skladu s sprejetimi izrednimi ukrepi, katerih namen je preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

V primeru odpovedi dogodka, bo organizator poskrbel za izvedbo dogodka v drugem nadomestnem terminu.

Zgolj v primeru odpovedi dogodka s strani organizatorja, se vsem že prijavljenim udeležencem, ki so plačali akontacijo za prijavo oziroma rezervacijo izbranega paketa in znesek kateregakoli drugega obroka ali celotnega zneska izbranega paketa, prizna prenos prijave na dogodek, ki se bo izvedel v drugem terminu. Prenos prijave pomeni, da se vsa že opravljena plačila upoštevajo pri prijavi na dogodek v novem terminu.

Na izrecno zahtevo prijavitelja, ki je posledica odpovedi dogodka s strani organizatorja, organizator lahko prijavitelju povrne vse že plačane zneske, pri čemer organizator plačano akontacijo zadrži za povračilo lastnih stroškov. Organizator preostanek plačaniih zneskov prijavitelju povrne najkasneje v roku 90 dni od dneva vložene zahteve.

Vse zahteve se vlagajo elektronsko na elektronski poštni naslov: info@empiredancecamp.com

V primeru, da dogodek ni odpovedan s strani organizatorja in se izvede v predvidenem terminu, prenosa prijave ali zahtevka za povrnitev plačila že plačanih obveznosti, organizator ni dolžan sprejeti in upoštevati.


10. SPREMEMBE PROGRAMA

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa, seznama učiteljev, urnika in lokacije brez, da bi to pomenilo obveznost povrnitev izvršenih plačil s strani prijavitelja. 

 

11. ODPOVED UDELEŽBE S STRANI PRIJAVITELJA

Prijavitelj ima pravico do odpovedi izbranega paketa s pisno zahtevo, ki jo vloži na elektronski poštni naslov: info@empiredancecamp.com

 

Vse odpovedi udeležbe so brezplačne v kolikor prijavitelj organizatorju odpoved sporoči pisno na naslov organizatorja ali preko elektronske pošte v roku štirih dni (4) po rezervaciji izbranega paketa. V primeru odpovedi udeležbe po prejemu akontacije za prijavo oziroma v petih (5) dneh od rezervacije izbranega paketa si organizator pridržuje pravico do zadržanja zneska plačane akontacije za prijavo v višini 100,00 EUR.

Za vse ostale odpovedi veljajo spodaj napisani odpovedni stroški:

- odpoved do 60 dni pred začetkom tabora: 100,00 EUR - zadržanje plačane akontacije

- odpoved od 59 dni do 45 dni pred začetkom tabora: 40% cene izbranega paketa

- odpoved od 44 dni do 30 dni pred začetkom tabora: 50% cene izbranega paketa

- odpoved od 29 dni do 15 dni pred začetkom tabora: 80% cene izbranega paketa

- odpoved kasneje od 14 dni pred začetkom tabora: 100% cene izbranega paketa

 
Organizator ne odgovarja za povrnitev plačila prijave v primeru odpovedi udeležbe v času, ko je udeleženec že na plesnem taboru ali zaradi zdravstvenih težav udeleženca, ki se lahko pojavijo tekom poteka plesnega tabora.  V tem primeru veljajo odpovedni stroški v višini 100% cene izbranega paketa.

POZOR! Na strani udeleženca je, da si preventivno za primere odpovedi udeležbe iz razlogov na strani udeleženca (npr. bolezni) uredi ustrezno komercialno zavarovanje, ki krije stroške odpovedi (npr. CORIS). V tem primeru zavarovalnica udeležencu povrne celotni plačani znesek izbranega paketa, zmanjšan za enkratno plačano premijo, ki je pri zavarovalnici CORIS znaša od 10,44 EUR do 29,79 EUR (odvisno od cene paketa).

12. PRAVNA ODGOVORNOST

Udeležence organizator poziva k pravočasni sklenitvi potrebnih zavarovanj (zdravstveno zavarovanje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje). 

 

Udeleženci z obstoječo telesno ali duševno poškodbo in/ali udeleženci z obstoječimi zdravstvenimi težavami se udeležijo plesnega tabora na lastno odgovornost. Udeleženci z navedenimi obstoječimi telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami morajo o obstoju navedenega pravočasno sporočiti organizatorju. Navedeno vključuje posebne dietne programe in alergije na posamezno hrano.
 

Glede na naravo plesnega tabora je organizator izključen odgovornosti, ki bi lahko nastala za škodo zaradi poškodbe, bolezni ali uničenja premoženja udeleženca med potekom plesnega tabora.
 

Organizator ni odgovoren za pogrešano, poškodovano ali odtujeno osebno premoženje udeležencev, kar vključuje vendar ni omejeno na mobilne telefone, tablice, prenosne računalnike, zvočnike, slušalke, denarnice, osebne dokumente, oblačila in obutev, itd.

Udeleženci morajo izkazovati sprejemljiv standard obnašanja sicer si organizator pridržuje pravico, da udeleženca izključi iz plesnega tabora na način, da o tem obvesti zakonitega skrbnika udeleženca, ki je dolžan udeleženca trajno odstraniti iz prizorišča plesnega tabora. Organizator si v tem primeru pridržuje pravico zadržanja plačanih sredstev za prijavo udeležbe. 

 

Od vsakega udeleženca se pričakuje sprejem osnovnih pravil obnašanja, ki bodo objavljena na plesnem taboru in s katerimi jih bo seznanil organizator ob pričetku plesnega tabora.
 

Uživanje alkohola ali prepovedanih substanc je strogo prepovedano in kaznovano z brezpogojno trajno odstranitvijo udeleženca iz prizorišča plesnega tabora. Organizator si pridržuje pravico zadržanja plačanih sredstev za prijavo udeležbe. 

13. REKLAMACIJA

Prijavitelj ali prijavljeni udeleženec je dolžan nepravilnosti sporočiti organizatorju na dogodku samem, ko se zgodijo. Reklamacija mora biti utemeljena. V primeru, ko je nepravilnosti mogoče rešiti na dogodku samem, udeleženec ali prijavitelj pa pomanjkljivosti ni nemudoma sporočil, se šteje, da se udeleženec in prijavitelj strinjata s takšno storitvijo in izgubita pravico uveljavljati kasnejšo reklamacijo.

Prijavitelj lahko vloži pisno reklamacijo v roku 14 dni po končani izvedbi plesnega tabora na elektronski anslov info@empiredancecamp.com

Nepravilno in nepravočasno reklamacijo organizator ni dolžan upoštevati in iz nje ne izhajajo nobene pravne posledice za organizatorja.

Organizator je na pisno reklamacijo dolžan odgovoriti v 8 dneh od prejema. Če je nepravilnost po oceni organizatorja enostavna, jo je organizator zavezan odpraviti v čim krajšem možnem času. Če nepravilnost po oceni organizatorja ni enostavna, je organizator dolžan raziskati vse okoliščine nepravilnosti.

Dokler organizator ne odloči o reklamaciji se prijavitelj in udeleženec odpovesta posredovanju tretjih oseb oziroma ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

Višina odškodnine je omejena na višino vplačanega zneska izbranega paketa. To določilo ne velja, ko ima organizator skladno s splošnimi pogoji pravico odpovedati izvedbo tabora ozrioma zadržati stroške povezane z odpovedjo udeležbe.

Ne glede na reklamacijo je prijavitelj dolžan poravnati svoje obveznosti, ki izhajajo iz rezervacije izbranega paketa skladno z določbami splošnih pogojev poslovanja organizatorja, morebitna odškodnina pa se izplača po zaključenem reklamacijskem postopku na osebni račun prijavitelja.

13. OBVEZNOSTI UDELEŽENCA 

 

Udeleženec plesnega tabora je zavezan:
• ob registraciji na plesnem taboru (“check in”) posedovati veljaven osebni dokument in v namen izkaza istovetnosti pokazati osebju organizatorja.
• na plesnem taboru izkazovati veljavno udeležbo na način, da nosi “EDC zapestnico”. Kršitev nošenja ali nedovoljen prenos zapestnice na neprijavljeno osebo je kaznovan s trajno izključitvijo iz prizorišča plesnega tabora.
• pravočasen prihod na plesni tabor skladno z navodili organizatorja. 

• imeti urejeno zdravstveno zavarovanje in posedovati veljavno zdravstveno kartico

• pravočasno sporočiti glede posebnih zdravstvenih težav in motenj v prehrani ali posebne prehrambene diete.


14. POLITIKA ZASEBNOSTI (poglej več)

 

Organizator jemlje varnost vaših osebnih podatkov resno in je zavezan z njimi ravnati v skladu z Zakonom o osebnih podatkih. Organizator ne bo razkril osebnih podatkov prijavitelja in udeležneca tretjim osebam. Organizator si pridržuje pravico uporabe osebnih podatkov za namen oglaševanja plesnega tabora. 
Organizator, osebje in trenerji si pridržujejo pravico do zvočnega in slikovnega snemanja poteka celotnega plesnega tabora, posameznih delavnic in dogodkov v sklopu plesnega tabora. Vsi zvočni in slikovni posnetki nastali v sklopu plesnega tabora so izključna last organizatorja in jih lahko uporabi kadarkoli za namen oglaševanja. 

15. SPREJEM SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

 

S prijavo udeležbe prijavitelj in udeleženec sprejemata navedeni splošne pogoje poslovanja.

bottom of page